Strona główna Stowarzyszenie Pomoc Centrum Rehabilitacji Kontakt

       

Stowarzyszenie


        Jesteśmy rodzicami dzieci niepełnosprawnych. Nasze codzienne życie obce jest wielu ludziom. Każdego dnia uczymy je wykonywania podstawowych czynności życiowych: siedzenia, stania, chodzenia itp., tak oczywistych dla osób zdrowych. Brak samodzielności i bezradność naszych pociech to ogromny ciężar i odpowiedzialność jaka na nas spada. W nowej sytuacji często nie potrafimy sobie sami poradzić i szukamy pomocy u wielu specjalistów. Jest to długa i bardzo kręta droga. Nierzadko docieramy do właściwych miejsc i osób znacznie później niż tego wymaga stan naszego dziecka.

        Nie chcemy, aby inni rodzice błądzili tak jak my a ich dzieci traciły szansę na szybszy powrót do zdrowia. Nasze przykre doświadczenia i pozbawienie w 2003r. Trójmiasta, jedynej specjalistycznej placówki medycznej - oddziału szpitalnego i poradni rehabilitacyjnej dla dzieci i młodzieży, zmobilizowały nas do powołania Stowarzyszenia. Dzieci nasze nauczyły nas pokory, cierpliwości. Dzięki nim odkryliśmy świat nieznanych uczuć i przeżyć, które dobro i pomoc drugiemu człowiekowi czynią celem wartym poświęcenia czasu i życia.


Misja

        Stowarzyszenie "Krok po Kroku" jest niezależną organizacją typu non-profit powołaną do działania na rzecz osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży. Tworzą ją osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie, zespół specjalistów (lekarze, terapeuci, psycholodzy, pedagodzy i inni specjaliści) oraz wolontariusze. Stowarzyszenie organizuje całościowe wsparcie dla osób niepełnosprawnych w celu stworzenia im warunków do pełnego rozwoju i uczestnictwa w życiu społecznym i lokalnym. Zapewnia kompleksową, wszechstronną, systematyczną opiekę poprzez zorganizowane formy działania wykorzystując zgromadzone środki. Działania te prowadzone są w oparciu o pomoc osób zaangażowanych na rzecz niepełnosprawnych. Osoby te dążą do tego, aby życie osób niepełnosprawnych pozbawione było kłopotów, trudności i trosk wynikających z niesprawności a w ich miejsce zagościła radość i poczucie własnej wartości. Działania te zmierzają do pełnej integracji osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa a także do kształtowania właściwych wzajemnych postaw.


Cele stowarzyszenia


 1. Celem stowarzyszenia jest pomoc społeczna w szerokim zakresie w tym głównie kompleksowa i wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym, a w szczególności dzieciom i młodzieży, ich rodzicom,opiekunom i specjalistom.
 2. Integracja osób niepełnosprawnych z resztą społeczeństwa poprzez ochronę i promocję zdrowia, naukę, edukację, oświatę i wychowanie.
 3. Wszechstronne wsparcie osób i instytucji działających na rzecz osób niepełnosprawnych.
 4. Przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 5. Promocja i organizacja wolontariatu.

Sposoby działania


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Współdziałanie z władzami, instytucjami oraz organizacjami zainteresowanymi działalnością Stowarzyszenia.
 2. Uzupełnianie działań instytucji już istniejących zajmujących się problemami osób niepełnosprawnych poprzez inicjowanie i koordynowanie brakujących elementów w opiece medycznej, psychologicznej, pedagogicznej, logopedycznej, socjalnej i materialnej.
 3. Powołanie i prowadzenie Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej świadczącego usługi realizujące cele Stowarzyszenia.
 4. Informowanie, przy współudziale środków masowego przekazu, o problematyce związanej z funkcjonowaniem osób niepełnosprawnych zwłaszcza dzieci i młodzieży.
 5. Udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, ich rodzicom, opiekunom przy współudziale wolontariatu poprzez:
  1. Informowanie o sprawach osób niepełnosprawnych (prowadzenie punktu informacyjnego).
  2. Udzielanie porad prawnych.
  3. Organizowanie opieki domowej, przedszkolnej i szkolnej przy współudziale wolontariuszy.
  4. Organizowanie turnusów rehabilitacyjno - wypoczynkowych, wycieczek, imprez artystycznych, sportowych, turystycznych i zabaw.
  5. Tworzenie warsztatów Terapii Zajęciowej na zasadach określonych przepisami prawa.
  6. Wspieranie finansowe poprzez pozyskiwanie funduszy z różnych źródeł (giełdy, aukcje, sponsorowanie, uczestnictwo w programach).
 6. Dofinansowanie innych usług medycznych świadczonych na rzecz osób niepełnosprawnych, a w szczególności
  dzieci i młodzieży.
 7. Działania promocyjne i profilaktyczne.
 8. Działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych a w szczególności dzieci i młodzieży.Strona główna  |  Stowarzyszenie  |  Pomoc  |  Centrum Rehabilitacji  |  Kontakt

      

Copyright © 2018 Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Krok Po Kroku"